Ye Qin Zhu  ©  2020 

Lascaux Cave Painting

Ye Qin Zhu | 2019 | 30" x 27" x 6" | $3,000